Editorial Policies

Focus and Scope

เนื้อหาและขอบเขตของวารสารการจัดการ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ คือ

1. บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยบทความเชิงวิชาการที่เป็นบทความวิเคราะห์ บทความวิจัย และการเผยแพร่เรื่องราว ความคิดเห็นและข้อมูลที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม โดยครอบคลุมเนื้อหาทั้งในด้านการตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศเชิงธุรกิจ ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์ นิเทศศาสตร์ และการท่องเที่ยว รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม และหลักสำคัญในด้านการบริหารจัดการทั่วไป 

2. บทวิจารณ์หนังสือและ/หรือบทความปริทัศน์ที่น่าสนใจในแวดวงธุรกิจ

 

Section Policies

บทความวิจัย

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed
 

Peer Review Process

บทความจะตองผ่านการพิจารณายอมรับให้ตีพิมพ์ได้โดยกองบรรณาธิการของวารสารการจัดการ คณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง และไดรับการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ(Peer review) และผู้เขียนบทความต้องปรับปรุงตามข้อเสนอแนะหากมีก่อนตีพิมพ์ บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณา กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ทราบผลการพิจารณา แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน

 

Open Access Policy

วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งฉบับพิมพ์และฉบับออนไลน์ เราอนุญาตให้นำบทความไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการได้ ภายใต้ขอบเขตของกฏหมายลิขสิทธิ์

 


ISSN: 2408-2619