วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

เรียน สมาชิกและนักวิจัยทุกท่าน

 

          เนื่องด้วย วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ (JMMS) จะทำการย้ายฐานข้อมูลของวารสารขึ้นไปอยู่บนฐานข้อมูล ThaiJo เพื่อความสะดวกในการใช้งานและการตรวจสอบคุณภาพของการบริหารจัดการวารสาร จากศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI Center) รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมินเพื่อยกระดับวารสาร ขึ้นไปอยู่ในฐานข้อมูล Asean Citation Index (ACI) ตามเป้าหมายที่กองบรรณาธิการวารสารตั้งไว้

 

          ดังนั้น นักวิจัยที่จะส่งบทความเข้ามาเพื่อให้พิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ (JMMS) ให้สมัครสมาชิกส่งบทความผ่านระบบ ThaiJo 2 ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMMS/user/register

         

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                กองบรรณาธิการ วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่


Vol 10, No 1: JANUARY - JUNE 2017


Cover Page


ISSN: 2408-2619