Information For Authors

ผู้สนใจตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กองบรรณาธิการแนะนำให้ศึกษาข้อมูลของวารสารเป็นลำดับแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมต้นฉบับบทความ ผู้เขียนบทความต้องสมัครสมาชิกระบบจัดการวารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จึงจะสามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ และผู้เขียนบทความสามารถตรวจสอบสถานะบทความที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ทางระบบจัดการวารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทั้งนี้กระบวนการตีพิมพ์บทความจะเริ่มดำเนินการเมื่อผู้ส่งบทความชำระค่าดำเนินการเรียบร้อยแล้วเท่านั้นISSN: 2408-2619