Information For Librarians

วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็น วารสารวิชาการราย 6 เดือน จัดพิมพ์เผยแพร่โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อเป็นสื่อกลางการเผยแพร่บทความงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา ต่างๆ ทางด้านบริหารจัดการ และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เสนอผลงานวิจัยลงตีพิมพ์เผยแพร่ โดยมีกำหนดออกเผยแพร่วารสาร ปีละ 2 ฉบับ (เดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม)ISSN: 2408-2619