Information For Readers

วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน จัดพิมพ์เผยแพร่โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อเป็นสื่อกลางการเผยแพร่บทความงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านบริหารจัดการ และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เสนอผลงานวิจัยลงตีพิมพ์เผยแพร่ โดยมีกำหนดออกเผยแพร่วารสาร ปีละ 2 ฉบับ (เดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม)ISSN: 2408-2619