Submissions

Online Submissions

Already have a Username/Password for วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง?
Go to Login

Need a Username/Password?
Go to Registration

Registration and login are required to submit items online and to check the status of current submissions.

 

Author Guidelines

รูปแบบและแนวการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

          1. เขียนบทความภาษาไทยความยาวไม่เกิน 10-15 หน้ากระดาษ A4

             - ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยต์หนา เฉพาะชื่อเรื่อง

             - ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 พอยต์ เฉพาะเนื้อหา อาจมีภาพ ตาราง แผนภูมิประกอบโดยทั้งหมดต้องอยู่ในข้อจำกัด 10-15 หน้า

             - การตั้งค่าหน้ากระดาษสำหรับการพิมพ์ระยะห่างจากขอบกระดาษ

                   1. ด้านบนและด้านซ้าย 3.81 เซนติเมตร

                   2. ด้านล่างและด้านขวา 2.54 เซนติเมตร

             - ระบุตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ที่อยู่ email address ขนาด 12 พอยต์.

          2. การส่งต้นฉบับ ให้ผู้นิพนธ์ส่งผ่านระบบออนไลน์

          3. องค์ประกอบของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

              3.1 ชื่อเรื่อง (title) ชื่อโครงการวิจัยหรือบทความวิชาการ การเขียนชื่อใช้ภาษาไทยถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ มีความกระชับ สามารถสื่อจุดประสงค์การวิจัย บทความวิชาการได้อย่างชัดเจน ในกรณีที่มีภาษาอังกฤษให้ทำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกของคำนามและคุณศัพท์ ส่วนที่เหลือทำเป็นตัวเล็กหมด และไม่แนะนำให้ใช้ตัวสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการพิมพ์ชื่อเรื่อง

              3.2 ชื่อผู้นิพนธ์ (author and coauther) ระบุเฉพาะชื่อ และนามสกุลเต็มภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษสำหรับบทความเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวอักษรแรกของชื่อและนามสกุล ถ้ามีผู้วิจัยหลายคนให้ใช้หมายเลขกำกับตามลำดับและลงเครื่องหมาย (*) เฉพาะผู้นิพนธ์ พร้อมระบุที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ชื่อหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ และ email address

             3.3 บทคัดย่อ

                  3.3.1 ภาษาไทย ให้มีความหมายเหมือนภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 300 คำ โดยให้สรุปเนื้อหาของบทความทั้งหมดให้เข้าใจที่มาของการวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการวิจัยโดยย่อ ผลการวิจัย วิธีการนำไปใช้ประโยชน์และผลลัพธ์
                 3.3.2 ภาษาอังกฤษ (Abstract) Objective, Material and Method, Results, Conclusion เขียน 10-15 บรรทัด
             3.4 คำสำคัญ (Keywords) ให้ระบุไม่เกิน 3-5 คำ ระบุไว้ท้ายบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

          4. เนื้อหาของบทความวิจัย ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

             4.1 บทนำ

                  4.1.1 ชี้ให้เห็นความสำคัญของงานวิจัยที่ทำ เขียนให้สั้น กระชับ ไม่ควรเกิน 20-25 บรรทัด

                  4.1.2 ค้นคว้าเพิ่มเติมว่ามีผู้ใดทำงานวิจัยในลักษณะใกล้เคียงแล้วบ้าง ได้ผลอย่างไร (อ้างอิง)

            4.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

                 4.2.1 ระบุแนวทางการวิจัย จุดประสงค์ ให้เขียนเป็นความเรียงหรือจัดลำดับความสำคัญแล้วเรียงเป็นหัวข้อ

           4.3 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

           4.4 สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)

           4.5 ระเบียบวิธีการวิจัย อธิบายวิธีดำเนินโครงการให้เห็นขั้นตอน กระบวนการ ระบุของเขตของการวิจัย วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างให้ชัดเจน ในลักษณะที่หากมีผู้อื่นต้องการทำวิจัยในลักษณะเดียวกันสามารถอ่านและนำไปปฏิบัติได้

          4.6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

          4.7 ผลการวิจัย อธิบายผลที่เกิดจากการวิจัยโดยตรง ไม่มีการแสดงความคิดเห็นในส่วนนี้ อาจมีภาพประกอบ แผนภูมิ ตาราง

         4.8 สรุปและอภิปรายผล สรุปและอ้างอิงให้เห็นว่าการดำเนินงานดังกล่าวได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมหรือทางเลือกใหม่ให้แก่พื้นที่ องค์กร ชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่างไรและอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากผลการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม

        4.9 ข้อเสนอแนะ

       4.10 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)

       4.11 รายการอ้างอิง     

 กรณีอ้างอิงบทความวิจัยจากวารสารใช้รูปแบบ

ชื่อสกุล . ปี พ.ศ. . ชื่อบทความ . ชื่อวารสาร ปีที่ . หน้าแรกของบทความ-หน้าสุดท้ายของบทความ .

 ตัวอย่างรายการอ้างอิง

ปรียา ปันธิยะ. (2554). ความผูกพันองค์กรและคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร          วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จังหวัดลำปาง. วารสารการจัดการ, 4(1): 40-51.

อุทัยพรรณ สุดใจ. (2545). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์สาขาสังคมวิทยาประยุกต์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

March, R. M. , & Manari, H. (1977). “Organization commitment and turnover : A predication study”. Administrative Sociological Quarterly. 22: 57-75.

ชมัยพร วิเศษมงคล. (2553). ผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์. [Online] Available:  http://www.manager.co.th/SMEs/. ค้นเมื่อ [2555, มีนาคม 7].

 

Copyright Notice

1.บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนบทความ กับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การตีพิมพ์ซ้ำต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนบทความและบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่

2.ข้อมูลและทัศนะใดๆ ที่ปรากฎในบทความเป็นของผู้เขียน มิใช่ของกองบรรณาธิการและคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

Privacy Statement

ชื่อและที่อยู่อีเมลในเว็บไซต์วารสารนี้จะใช้เฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ของวารสารนี้และจะไม่ได้รับการให้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดหรือบุคคลอื่นใด

 


ISSN: 2408-2619